ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ       ENGLISH  ENGLISH
 
  • O θέσμος
  • Νέα του Θεσμού
  • Διοργανωτής, Αιγίδες & Υποστηρικτές
  • Αξιολόγηση  Απολογισμών Βιωσιμότητας
  • Εταιρικός Διάλογος
  • Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής BRAVO 2014
  • Συμμετοχή
  • Bravo! in action
Γλωσσάρι Ειδικών Όρων

Απολογισμός Βιωσιμότητας (ή Κοινωνικός Απολογισμός ή Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας)
: Ο ισορροπημένος και δομημένος τρόπος δημοσιοποίησης και λογοδοσίας της διαχείρισης και της επίδοσης ενός οργανισμού σε όλα τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (τρίπτυχο οικονομία – κοινωνία – περιβάλλον) με τα οποία ασχολείται ή/και απορρέουν από τη δραστηριότητά του. Ο απολογισμός αυτός είναι περιοδικός, παρουσιάζει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και πρέπει να συμπεριλαμβάνει τόσο τη θετική όσο και την αρνητική επίδοση του οργανισμού. Η σύγχρονη πρακτική εκπόνησης Απολογισμών Βιωσιμότητας προϋποθέτει την εφαρμογή διεθνώς αποδεκτών Οδηγιών και Προτύπων.

Βιωσιμότητα (sustainability) ή βιώσιμη ανάπτυξη:  Στη Διεθνή Συνδιάσκεψη του Ρίο, το 1992, διατυπώθηκαν για πρώτη φορά και επίσημα οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Εκεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη ορίζεται ως:  η ανάπτυξη που παρέχει μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη φροντίζοντας τις ανάγκες της παρούσας και των μελλοντικών γενεών.

Πηγή: website Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Για περισσότερα σχετικά με τον όρο αυτό επισκεφτείτε τη http://www.sevbcsd.org.gr/about_sustainable_development

Global Reporting Initiative (GRI) Το GRI είναι ένας οργανισμός με όραμα και στόχο να καταστεί η κατάρτιση απολογισμών για την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση των οργανισμών διαδικασία ρουτίνας συγκρίσιμη με την έκδοση χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Το GRI έχει αναπτύξει ένα λεπτομερές πλαίσιο οδηγιών για την κατάρτιση τέτοιων απολογισμών με πολλές συμπληρωματικές οδηγίες.  Η διαδικασία ανάπτυξης αυτού του πλαισίου έκδοσης απολογισμών αναπτύσσεται ακολουθώντας μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία επιτυγχάνει τη συναίνεση πολλών συμμετόχων.

Ουσιώδη Θέματα (Materiality): Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έναν απολογισμό βιωσιμότητας θα πρέπει να καλύπτουν τα θέματα και τους δείκτες που αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές και ουσιώδεις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του οργανισμού οι οποίες επηρεάζουν τις εκτιμήσεις και τις αποφάσεις των συμμετόχων. Ένα θέμα χαρακτηρίζεται ως ουσιώδες, αν η μη αναφορά του θα επηρεάσει την άποψη του αναγνώστη και τα συμπεράσματα που αυτός μπορεί να συναγάγει για τον οργανισμό

Ενδιαφερόμενο μέρος (ή συμμέτοχοι)- stakeholders: Οι συμμέτοχοι προσδιορίζονται γενικά ως οι ομάδες ή τα άτομα που: α) αναμένεται εύλογα ότι θα επηρεαστούν σημαντικά από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες του οργανισμού ή β)των οποίων οι ενέργειες αναμένεται πως θα επηρεάσουν την ικανότητα του οργανισμού να εφαρμόσει με επιτυχία τις στρατηγικές και να επιτύχει τους στόχους του.

Όρια Απολογισμού: Το όριο του απολογισμού βιωσιμότητας αναφέρεται σε εκείνα τα νομικά πρόσωπα, των οποίων η επίδοση καλύπτεται στον απολογισμό βιωσιμότητας του οργανισμού. Με τον όρο «όρια απολογισμού» αναφερόμαστε στην μέτρηση της επίδοσης όλων των επιμέρους οντοτήτων που απαρτίζουν τον οργανισμό και στις οποίες ο ίδιος ο οργανισμός ασκεί έλεγχο ή επιρροή  (π.χ. θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες, ανάδοχοι έργου κτλ).

Εύρος Απολογισμού:  Με τον «εύρος» εννοούμε όλους τους δείκτες & τις θεματικές  που καλύπτει ένας απολογισμός βιωσιμότητας και που αποτυπώνουν τις επιδράσεις του οργανισμού σε οικονομικό, περιβαλλοντικό & κοινωνικό επίπεδο.

Δείκτης επίδοσης: Ποσοτικές ή ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα ή τις εκβάσεις που σχετίζονται με τον οργανισμό, οι οποίες είναι συγκρίσιμες και υποδεικνύουν τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου.

Κύριος Δείκτης: Οι κατευθυντήριες οδηγίες του GRI χωρίζουν τους δείκτες σε κύριους και συμπληρωματικούς. Εφόσον ένας οργανισμός επιλέξει να ακολουθήσει τις οδηγίες του GRI, τότε οφείλει να στοχεύσει κατ’ ελάχιστον στην κατάρτιση και δημοσιοποίηση των κύριων δεικτών που υπαγορεύουν οι οδηγίες. Οι κύριοι δείκτες είναι αυτοί που το GRI έχει προσδιορίσει ως λίαν σημαντικούς και απαραίτητους.

Συμπληρωματικοί Δείκτες: Οι συμπληρωματικοί δείκτες, όπως προσδιορίζονται στις Κατευθυντήριες οδηγίες GRI, παρέχουν πληροφόρηση για μια  πρωτοεμφανιζόμενη πρακτική ή αφορούν σε θέματα που ενδέχεται να είναι ουσιώδη για ορισμένες επιχειρήσεις, αλλά όχι για την πλειονότητα.

Πτυχές Δείκτη: Η εξειδίκευση μιας γενικής κατηγορίας δείκτη στα επιμέρους θέματα που τον αποτελούν, π.χ. Η Κατηγορία Ανθρώπινα Δικαιώματα, αναλύεται στα επιμέρους θέματα ελευθερία του συνδικαλισμού και της συλλογικής διαπραγμάτευσης, παιδική εργασία, εξαναγκασμένη ή υποχρεωτική εργασία κ.λπ. Σε αυτά τα επιμέρους θέματα αναλύονται οι δείκτες περαιτέρω.

Πρωτόκολλο Δείκτη: Το πρωτόκολλο δείκτη παρέχει ορισμούς και καθοδήγηση για το περιεχόμενο του δείκτη και για τον τρόπο  συγκέντρωσης των απαραίτητων πληροφοριών ώστε να καταρτιστεί ορθά και ολοκληρωμένα από τον οργανισμό. Τα πρωτόκολλα δεικτών βοηθούν τους συντάκτες των απολογισμών αλλά διασφαλίζουν και τη συνέπεια στην ερμηνεία των Δεικτών Επίδοσης και τη σύγκριση με άλλους οργανισμούς.

Τυπικές δημοσιοποιήσεις: Οι κατευθυντήριες οδηγίες παρουσιάζουν τα θέματα και τις πληροφορίες που θα συμπεριληφθούν στον απολογισμό, είναι ουσιώδη για τις περισσότερες επιχειρήσεις και ενδιαφέρουν τους περισσότερους συμμέτοχους. Οι τυπικές δημοσιοποιήσεις διακρίνονται σε τρία είδη:

Δημοσιοποιήσεις στρατηγικής & προφίλ που καθορίζουν το γενικό πλαίσιο για την κατάρτιση απολογισμού και για την κατανόηση επίδοσης του οργανισμού, όπως η στρατηγική , το προφίλ, η διακυβέρνηση και η διοικητική πρακτική. Οι δημοσιοποιήσεις Διοικητικής Πρακτικής καλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός αντιμετωπίζει ένα σύνολο θεμάτων, προκειμένου να παρέχεται ένα πλαίσιο για την κατανόηση της επίδοσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Δείκτες επίδοσης που αποκαλύπτουν συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση του οργανισμού

Επίπεδο Εφαρμογής Απολογισμού: Ο χαρακτηρισμός ενός Απολογισμού ως «κατηρτισμένος σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRI» θα πρέπει να ακολουθείται από μια δήλωση εκ μέρους του οργανισμού για το Επιπέδο Εφαρμογής των οδηγιών του GRI, σύμφωνα με ένα καθορισμένο από το GRI σύστημα. Υπάρχουν τρία Επίπεδα Εφαρμογής, τα C, B και A, για τους «αρχάριους, τους πιο έμπειρους και τους προχωρημένους», αντίστοιχα. Όσο ανεβαίνει το Επίπεδο Εφαρμογής, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσει ο Απολογισμός. Σε κάθε Επίπεδο Εφαρμογής είναι αυστηρά καθορισμένη η πληροφόρηση και οι δείκτες που πρέπει να παρέχει ο απολογισμός.

Ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση απολογισμού: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών (European Federation of Accountants - FEE), η διασφάλιση περιγράφεται ως η παροχή εμπιστοσύνης ή βεβαιότητας από έναν ανεξάρτητο πάροχο διασφάλισης σε ένα σύνολο ανθρώπων (αποδέκτες της δήλωσης), όσον αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα. Το εύρος της διασφάλισης μπορεί να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες και δεδομένα επίδοσης (π.χ., εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου) ή να καλύπτει ολόκληρο τον απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Εταιρείες B2B (Business to Business) Ο όρος (B2B) περιγράφει εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων π.χ. μεταξύ του κατασκευαστή και του χονδρέμπορου, ή μεταξύ χονδρέμπορου και εμπόρου λιανικής πωλήσεως.

Εταιρείες B2C (Business to Consumer/customer) Ο όρος περιγράφει τις εμπορικές δραστηριότητες με προϊόντα ή υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Ένα παράδειγμα B2C συναλλαγής θα ήταν ένας καταναλωτής που αγοράζει ένα ζευγάρι παπούτσια από έναν έμπορο. Ωστόσο, η πώληση των υποδημάτων από τον υποδηματοποιό στον έμπορο θα θεωρείτο μια B2B συναλλαγή.

Εταιρική διακυβέρνηση : O όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες αποτελούν διεθνώς σημείο αναφοράς και σημαντική πηγή έμπνευσης για τον παρόντα Κώδικα, η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη(stakeholders)· συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω.

(πηγή: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες)

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γλωσσάρι όρων στη σελίδα του Global Reporting Initiative
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Guidelines/G3GlossaryOfTerms.htm

Γλωσσάρι όρων στη σελίδα του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=blogcategory&id=76&Itemid=187&lang=

Ενότητα «Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο σελίδα του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
http://www.sevbcsd.org.gr/about_sustainable_development

Copyright © 2010 - 2019- Web Design - Κατασκευή Ιστοσελίδων by Lighthouse Internet Media